Положення про раду закладу (список членів ради закладу)


Положення про раду дошкільного навчального закладу (ясла – садок) комбінованого типу № 60 «Ялинка - Веселинка» Черкаської міської ради

 • 1. Загальні положення

  • 1.1. Відповідно до п.46 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003р. № 305, у дошкільних навчальних закладах на загальних зборах (конференції) обирають раду навчального закладу, її членів і голову.
  • 1.2. Рада дошкільного навчального закладу (далі – рада) – це постійно діючий у період між загальними зборами (конференцією) орган громадського самоврядування.
  • 1.3. У своїй діяльності рада керується Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад, цим Положенням та Статутом дошкільного навчального закладу.
 • 2. Мета, завдання і принципи діяльності ради дошкільного навчального закладу

  • 2.1. Метою діяльності ради є:
   • Сприяння демократизації і гуманізації навчально – виховного процесу;
   • Обʼєднання зусиль педагогічного колективу, батьків, громадськості щодо розвитку дошкільного навчального закладу та удосконалення освітньо – виховного процесу;
   • Формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління дошкільним навчальним закладом;
   • Розширення колегіальних форм управління дошкільним закладом;
   • Підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, повʼязаних з організацією навчально – виховного процесу.
  • 2.2. Основними завданнями є:
   • Підвищення ефективності навчально – виховного процесу у взаємодії з сімʼєю, громадськістю;
   • Визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямків розвитку дошкільного навчального закладу та сприяння організаційно – педагогічному забезпеченню навчально – виховному процесу;
   • Формування виховного середовища;
   • Створення належного педагогічного клімату в дошкільному закладі;
   • Сприяння духовному, фізичному розвитку дітей та набуття ними соціального досвіду;
   • Підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання дітей, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;
   • Сприяння організації дозвілля та оздоровлення дітей;
   • Ініціювання дій, що сприяли ю неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обовʼязковості дошкільної освіти;
   • Зміцнення партнерських звʼязків між родинами вихованців та дошкільним закладом з метою забезпечення єдності навчально – виховного процесу.
  • 2.3. Рада дошкільного навчального закладу діє на засадах:
   • Законності, гласності;
   • Колегіальності ухвалення рішень;
   • Добровільності і рівноправності членства.
 • 3. Структура ради дошкільного навчального закладу та організація її діяльності

  • 3.1. Обирають раду дошкільного навчального закладу, її членів і голову, встановлюють термін їх повноважень на загальних зборах (конференції), що проводяться на початку навчального року. До складу ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, батьків або осіб, які їх замінюють. Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами (конференцією).
  • 3.2. На чергових виборах склад ради оновлюється не менше, ніж на третину.
  • 3.3. Рада працює за планом, що затверджується на першому засіданні новообраної ради. Кількість засідань визначається їхньою доцільністю.
  • 3.4. Очолює раду закладу голова, який обирається зі складу ради. Голова ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не можуть бути завідувач та її заступники.
  • 3.5. Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи завідувача дошкільним навчальним закладом, власника (засновника), а також членами ради.
  • 3.6. Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їхньої роботи визначаються радою.
  • 3.7. Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності дошкільного навчального закладу і які повʼязані з організацією навчально – виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно – масових заходів.
  • 3.8. Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.
  • 3.9. Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту дошкільного навчального закладу, доводяться в 7-денний термін до відома педагогічного колективу, батьків або осіб, які їх замінюють.
  • 3.10. У разі незгоди адміністрації дошкільного навчального закладу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання. До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету дошкільного закладу.
  • 3.11. Рада дошкільного навчального закладу:
   • Організовує виконання рішень загальних зборів (конференції);
   • Розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально – технічної бази, поповнення й використання бюджету закладу;
   • Заслуховує питання організації харчування у дошкільному навчальному закладі;
   • Розглядає звернення учасників навчально – виховного процесу з питань роботи дошкільного закладу;
   • Разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту дошкільного навчального закладу;
   • Розробляє, переглядає, при потребі вносить зміни в положення про раду дошкільного навчального закладу з дотриманням чинного законодавства України про освіту;
   • Розглядає питання здобуття обовʼязкової дошкільної освіти;
   • Сприяє педагогічній освіті батьків;
   • Вносить пропозиції щодо морального та матеріального заохочення учасників навчально – виховного процесу.
  • 3.12. Статутом дошкільного навчального закладу можуть визначатись й інші повноваження ради закладу, що не суперечать чинному законодавству.

Список членів ради дошкільного навчального закладу № 60 у 2017 – 2018 навчальному році

 • Голова – Константинова Алла Станіславівна;
 • Секретар – Ткаченко Людмила Валентинівна.

1. Члени ради від батьків:

 • Гуртова Юлія Сергіївна (група № 1);
 • Каленюк Яна Василівна (група № 2);
 • Ворона Ірина Вікторівна (група № 3);
 • Решетняк Марина Геннадіївна (група № 4);
 • Пошитнюк Лариса Іллівна (група № 5);
 • Василенко Олена Анатоліївна (група № 6);
 • Заєць Іван Іванович (група № 7);
 • Войщук Інеса Михайлівна (група № 8);
 • Шеіна Ірина Вʼячеславівна (група № 9);
 • Скрипка Людмила Михайлівна (група № 10);
 • Ославчук Тетяна Анатоліївна (група № 11).

2. Члени ради закладу від колективу:

 • Михайлова Ольга Віталіївна (завідувач);
 • Зобенько Олена Олексіївна (вихователь-методист);
 • Юсібова Ірина Олександрівна (завгосп);
 • Мировицька Олена Володимирівна (музичний керівник);
 • Косаренко Оксана Вікторівна (практичний психолог);
 • Ткаченко Людмила Валентинівна (вихователь);
 • Костецька Світлана Миколаївна (вихователь);
 • Ховайба Світлана Володимирівна (вихователь);
 • Голубова Жанна Миколаївна (вихователь);
 • Короп Тетяна Іванівна (вихователь);
 • Поштова Аза Петрівна (сестра медична старша).