Дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) комбінованого типу № 60 «Ялинка - Веселинка» Черкаської міської ради.

Звіт керівника дошкільного навчального закладу № 60 Михайлової О.В. перед колективом, батьками, громадськістю

Шановні колеги, батьки, члени ради дошкільного закладу, гості.

Відповідно до статті 20 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11 липня 2001р. № 2628-ІІІ (із змінами), наказу Міністерства освіти і науки України «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх, та професійно-технічних навчальних закладів», від 28 січня 2005р. № 55, Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 23 березня 2005р. № 178 завідувач дошкільного закладу має звітувати про свою діяльність перед педагогічним колективом батьківським комітетом, радою закладу та громадськістю.

Мета звітування:

Подальше утвердження відкритої та прозорої демократичної державно - громадської системи управління дошкільним навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Відповідно до пункту 3 Примірного положення завданнями звітування є:

 1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління дошкільним навчальним закладом.
 2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління дошкільним навчальним закладом.

Сьогодні я маю честь звітуватись перед вами про свою діяльність за період 2018 (травень) - 2019 року.

У своєму звіті я буду розкривати питання діяльності в таких напрямках:

 • Створення умов для реалізації завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», підвищення рівня організації освітнього процесу, вжиті заходи щодо впровадження передових педагогічних технологій;
 • Організація освітнього процесу у різних аспектах (фізичний розвиток дітей, охоплення дітей мікрорайону дошкільною освітою, впровадження інноваційних технологій);
 • Вжиті заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази дошкільного закладу;
 • Джерела фінансування дошкільного закладу, раціональне їх використання;
 • Рівень організації харчування та медичного обслуговування дітей;
 • Дотримання вимог техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм;
 • Залучення педагогічної та батьківської громадськості до роботи ДНЗ, співпраця з громадськими організаціями.

У дошкільному навчальному закладі № 60 функціонує 11 груп - 3 групи раннього віку, 8 груп дошкільного віку, дві з яких групи з інклюзивним навчанням для дітей з особливими освітніми потребами. Дітьми дошкільний навчальний заклад укомплектований повністю. На даний час установу відвідує 270 дітей.

Дошкільний навчальний заклад працює з 7.30 до 17.30 з п’ятиденним робочим тижнем. 1 група з 10,5-годинним перебуванням дітей.

Групові приміщення дошкільного закладу забезпечені меблями на 95%, ігровим обладнанням на 80%. Розвивальне середовище закладу організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.

Для занять дітей створені належні умови, обладнані спеціальні приміщення:

 • Музична зала;
 • Спортивна зала;
 • Кабінет практичного психолога;
 • Кабінет учителя-логопеда;
 • Кабінет інформаційно-комунікаційних технологій;
 • Методичний кабінет;
 • Медичний блок;
 • Харчоблок;
 • Пральня;
 • Прогулянкові майданчики для кожної вікової групи;
 • Спортивний майданчики;
 • Автомістечко.

Найвища цінність освіти не тільки діти, а й педагоги, здатні до розвитку здібностей, таланту, спеціального захисту, збереження індивідуальності дитини.

Дошкільний навчальний заклад повністю забезпечений кваліфікованими педагогічними кадрами, які постійно підвищують свій професійний рівень, відвідуючи методичні об’єднання, семінари, тренінги, курси підвищення кваліфікацій.

Вихованням і навчанням дітей займаються 18 вихователів (з повною вищою освітою - 11 осіб, з неповною вищою - 7 осіб).

Освітній рівень вихователів:

Всі вихователі мають відповідні кваліфікаційні категорії:

 • Перша категорія - 2 особи;
 • Друга категорія - 5 особи;
 • «Спеціаліст» - 11 осіб, із них 2 вихователя мають педагогічне звання «вихователь - методист».

Кваліфікаційний рівень вихователів:

В дошкільному закладі функціонує логопедичний пункт. З дітьми працює кваліфікований учитель - логопед, який має вищу спеціальну освіту та кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «старший учитель».

Збереженням та корекцією психічного здоров’я дітей займається практичний психолог Косаренко О.В, яка має вищу спеціальну освіту та кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».

Розвиткові музичних та творчих здібностей дітей сприяють музичні керівники Мировицька О.В., Скакодуб Л.І., які працюють творчо, виявляють та розвивають задатки, інтереси кожної дитини.

Фізичним розвитком дітей займається інструктор фізвиховання Буравцова Т.Г, що має вищу спеціальну освіту та кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії».

З 2016 - 2017 навчального року до штатного розпису дошкільного закладу введено посаду асистента вихователя інклюзивної групи. На даній посаді працюють Осейко Юлія Вікторівна (група № 9) і Макієвська Людмила Віталіївна (група № 11), які мають вищу педагогічну освіту.

Керівництво освітнім процесом здійснює вихователь - методист Зобенько О.О., яка має вищу спеціальну освіту, кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «старший вихователь».

Адміністрація закладу створює працівникам оптимальні умови для плідної роботи. В цілому робота колективу дошкільного навчального закладу відмічається стабільністю та позитивною результативністю.

Діяльність закладу відбувається у сформованому збагаченому освітньому середовищі, яке забезпечує оптимальне функціонування усіх підсистем закладу, відповідає принципам відкритості, мобільності і модернізації забезпечення навчання та виховання. Кожен структурний елемент несе певну педагогічну, психологічну, соціальну функцію. Педагогічний процес відбувається згідно вимог Базового компонента дошкільної освіти та освітньої програми «Дитина».

Колектив дошкільного навчального закладу працює в напрямку задоволення запитів сучасної освіти, що вимагає освоєння прогресивних технологій духовного розвитку особистості, створення умов для розкриття творчого потенціалу дитини. Мова про психолого-педагогічні ідеї, концепції, технології, в центрі яких - особистість дитини з її потребами і інтересами. Цьому сприяє впровадження інноваційних педагогічних технологій в освітній процес, забезпечення педагогічного колективу новою методичною літературою, періодичними виданнями. Створення колективом такої системи методичної роботи позначається на рівні знань, умінь, навичок дітей, на розвитку їх творчих здібностей.

В 2018-2019 навчальному році колектив дошкільного закладу працював над питаннями:

 1. Спрямувати роботу педагогічного колективу на розвиток інтелектуальних здібностей і формування загальнолюдських якостей особистості, якій притаманний екологічний спосіб мислення та екологічна культура в контексті освіти для сталого розвитку.
 2. Створити сприятливі умови для прояву й розвитку здібностей дітей, для їхнього всебічного розвитку, зокрема шляхом організації гурткової роботи в дошкільному навчальному закладі.
 3. Спрямувати роботу колективу на підвищення теоретичної підготовки педагогів щодо питань патріотичного виховання дошкільників в умовах сьогодення, сприяти оволодінню педагогами основними засобами цілеспрямованого впливу на формування особистості дошкільника, формування національної свідомості, патріотизму засобами народознавства.
 4. Продовжувати роботу щодо створення умов для роботи інклюзивних груп. Спрямувати роботу педагогічного колективу на забезпечення соціалізації дітей з особливими освітніми потребами шляхом засвоєння нових форм поведінки, спілкування, взаємодії з однолітками та дорослими, активного включення в освітній процес.

На виконання цих завдань протягом року були проведено: було проведено 4 педради, 10 відкритих переглядів занять з різних розділів програми, 2 майстер-класи для вихователів, 3 семінари-практикуми, 9 консультацій для вихователів та батьків вихованців, 6 засідань творчої групи.

Використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в роботі закладів дошкільної освіти ставить перед педагогами завдання створення нової моделі освітнього процесу й освітнього середовища, яка б відповідала запитам сучасного суспільства.

Інформатизація дошкільного навчального закладу реалізується за такими напрямами:

 • Створення матеріально-технічних умов для розміщення, ефективного використання та збереження засобів інформатизації і комп’ютерної техніки;
 • Впровадження в роботу закладу комп’ютерних технологій;
 • Підготовка та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • Навчання інформаційних технологій педагогів усіх категорій;
 • Формування і розвиток медіатеки, створення і поновлення баз даних, формування, накопичення та ефективне використання освітніх цифрових ресурсів;
 • Придбання комп’ютерної техніки, засобів інформатизації.

На сьогодні в закладі в наявності: 3 персональних компʼютера, 2 принтера, 1 сканер, 3 ноутбуки.

Педагоги дошкільного закладу все більше і частіше використовують під час занять компʼютерні технології, які покликані стати невідʼємною частиною цілісного освітнього процесу.

Використання мультимедійних презентацій, відеороиків, мультфільмів та ін. дозволяє зробити заняття емоційно забарвленими, привабливими, викликають у дитини живий інтерес, є прекрасним наочним посібником і демонстраційним матеріалом, що сприяє хорошій результативності заняття. Застосування комп'ютера, мультимедіа та інформаційних технологій у якості дидактичних засобів використовується для підвищення мотивації та індивідуалізації навчання, розвитку творчих здібностей дітей та для створення благополучного емоційного фону. Доведено, що людина запам'ятовує 20% почутого і 30% побаченого, і більше 50% того, що вона бачить і чує одночасно. Таким чином, компʹютер дозволяє створити умови для підвищення ефективності процесу навчання, розширює вікові можливості навчання.

Володіння ІКТ стало критерієм загальної грамотності особистості. Рівень компʼютерної грамотності педагогічних працівників дошкільного закладу зростає з кожним роком.

Важливо відзначити, що інформаційно-комунікаційні технології в дошкільному закладі успішно використовуються не лише в освітній діяльності педагогів, але і в управлінській та методичній роботі.

В управлінській діяльності дошкільного закладу:

 • Ведення ділової документації;
 • Використання електронної пошти;
 • Використання Інтернет;
 • Проведення моніторингових процедур з різних аспектів освітньої діяльності;
 • Атестації педагогічних кадрів.

В методичній роботі:

 • Мультимедійний супровід різноманітних форм методичної роботи (педагогічних рад, семінарів, засідань творчої групи, методичного об’єднання);
 • Робота педагогів із самоосвіти через опрацювання Інтернет - ресурсів з питань дошкільної освіти;
 • Створення та використання мультимедійних презентацій в освітній діяльності.

Традиційно протягом року активно використовувались ІКТ в освітньому процесі:

 • У діяльності психологічної служби дошкільного навчального закладу;
 • В роботі вчителя - логопеда під час проведення психодіагностичної, просвітницької, корекційно - відновлювальної, розвивальної та організаційно - методичної роботи;
 • В роботі вихователів під час освітньої діяльності (на заняттях, розвагах, святах).

Протягом навчального року продовжувалась робота щодо впровадження варіативної складової Базового компоненту дошкільної освіти, а саме освітньої лінії «Комп’ютерна грамота». Функціонувала кімната комп’ютерно - розвиваючих ігор, в якій займались діти старшого дошкільного віку (групи № 7, 10, 11). Під час занять дошкільнята не лише використовують розвиваючі ігри, але і здобувають вміння оперувати символами (знаками), узагальненими образами, в результаті чого розвивається мислення, творча уява дошкільнят, певний рівень розвитку дій, що виконуються.

Важливою тенденцією розвитку освітньої галузі загалом та зокрема нашого дошкільного закладу є створення інформаційно освітнього простору, складовими якого є сайт. Інтернет-сайт дошкільного закладу дає можливість співставити діяльність соціально-педагогічної системи свого закладу з багатьма іншими в місті, області, Україні та за її межами. Тому, створення Інтернет - сайта закладу є одним із головних елементів управління ДНЗ, що об'єднує навколо себе педагогів, дітей, батьків та громадськість.

Дошкільний навчальний заклад має електронну поштову скриньку. Створена і працює мережа зв’язку закладів дошкільної освіти з департаментом освіти та гуманітарної політики засобами електронної пошти. Це дозволяє оперативно передавати і приймати інформацію. Електронне листування з департаментом освіти, проведення електронної звітності забезпечують лише незначну частину управлінської діяльності. Наявність достатньої матеріально-технічної бази, потужного кадрового потенціалу дозволяє успішно вирішувати цілий ряд управлінських, навчальних та методичних питань.

Педагоги дошкільного закладу постійно дбають про підвищення якості освітнього процесу. Так, педагогічний колектив продовжує успішно впроваджувати педагогічні технологій як:

 • «Використання схем - моделей у лексико - граматичній роботі» (К.Крутій);
 • «Використання схем - моделей для навчання дітей творчому розповіданню» (О.Дяченко);
 • «Використання схем - моделей для навчання дітей описових розповідей» (Т.Ткаченко);
 • Технології логіко - математичного розвитку за методами Кюізенера та Дьєнеша;
 • Елементи методики саморозвитку М.Монтессорі;
 • «Формування інформаційно - ігрової творчості на основі використання коректурних таблиць» Н.Гавриш;
 • «Використання мнемотехнічних прийомів у роботі з дошкільниками»;
 • Методика соціального та психологічного розвитку дитини «Лялька як персона».

Впровадження методик розвиваючого навчання дає позитивний вплив на всебічний розвиток дітей, сприяє розвитку уваги, уяви, мислення. У дітей не лише формуються вміння, знання і навички. Дошкільнята вчаться застосовувати отриманні знання в повсякденному житті. Все це сприяло успішному засвоєнню вимог програми «Дитина» дітьми кожної вікової групи.

За підсумками визначення рівня компетентності за 2018-2019 навчальний рік по дошкільному навчальному закладу наступні показники:

Всього по дошкільному навчальному закладу було обстежено 188 дитина, із них мають:

 • Високий рівень компетентності - 36 дітей (19%);
 • Достатній рівень - 77 дітей (36%);
 • Середній рівень - 72 дітей (38%);
 • Початковий - 13 дітей (7%).

Результати контрольних занять:

На виконання Закону України «Про дошкільну освіту», листа МОН України від 18.12.2000 року «Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку», в дошкільному навчальному закладі протягом 2018 - 2019 навчального року функціонувало 3 групи дітей старшого дошкільного віку, які відвідувало 71 дитина 6-го року життя, із яких 57 з 01 вересня 2019 року підуть до школи.

Із 57 дітей-випускників мають:

 • Високий рівень - 20 дітей (35%);
 • Достатній рівень - 15 дитини (26%);
 • Середній рівень - 22 дітей (39%);

Початковий (низький) рівень засвоєння знань випускників в школу відсутній.

Результати контрольних занять:

Хочеться відмітити роботу вихователів всіх старших груп за сумлінне відношення по підготовці дітей до школи. Діагностика та опитування дітей старшого дошкільного віку показали гарну підготовленість їх до школи. Майбутні школярі старших груп на 92% засвоїли програму. Перевірка вміння робити звуковий аналіз показала, що виконують завдання на 93% випускників. Читати вміють 92% дітей.

Практичним психологом проведено діагностику функціональної готовності дітей-випускників до навчання у школі. Обстежено 57 дітей. Мотиваційна готовність до школи сформована:

 • На високому рівні у 16 дітей (28%);
 • На достатньому рівні у 28 дітей (49%);
 • На середньому рівні у 13 дітей (23%).

Мотиваційна готовність дітіей-випускників до навчання в школіp:

Протягом навчального року учителем - логопедом проводилась корекційна робота з дітьми, які мають порушення мови.

Загальна кількість дітей, зарахованих до логопедичного пункту - 31 особа за діагнозами:

 • ЗНМ - 11;
 • ФНМ - 1;
 • ФФНМ -19.

Стан виконання завдань корекційного плану задовільний.

Результати корекційного впливу:

Протягом року одна дитина вибула з дошкільного закладу. Виписано з виправленим мовленням 19 дитини (61%), виписано з покращенням мовлення - 9 дітей (29%). Залишено для продовження занять 2 дитини (6%).

Сьогодні в Україні дуже важливою є проблема освіти дітей з особливими освітніми потребами. У зв’язку з цим широкого розвитку набуває й інклюзивна освіта, яка передбачає, що діти з особливостями психофізичного розвитку відвідують звичайний дошкільний заклад, школу, навчаються і виховуються разом зі своїми ровесниками.

Три роки дошкільний навчальний заклад долучено до Програми інклюзивного навчання і виховання дітей, які потребують корекції психофізичного розвитку. В закладі функціонують дві групи з інклюзивним навчанням:

 • № 8, яку відвідують діти середнього дошкільного віку (вихователі Голубова Ж.М., Ховайба С.В.);
 • № 11 для дітей старшого дошкільного віку (вихователі Ткаченко Л.В., Снєсарь Л.А.).

Інклюзивною формою навчання охоплено 6 дітей з особливими освітніми потребами, з якими працюють компетентні, досвідчені вихователі. З метою кадрового забезпечення груп з інклюзивною формою навчання до штатного розпису введено посаду асистента вихователя. На даній посаді працюють Осейко Юлія Вікторівна (група № 8) і Макієвська Людмила Віталіївна (група № 11), які мають вищу педагогічну освіту.

Дошкільний навчальний заклад дбає про забезпечення права дітей на здобуття дошкільної освіти, створення кожному малюкові рівних з його однолітками умов для подальшого навчання у школі, забезпечення повноцінного і різнобічного особистісного розвитку, це - колектив кваліфікованих, досвідчених, зацікавлених в своїй роботі педагогів.

В закладі створена грунтовна нормативно-правова, інструктивно-методична та навчально-дидактична база з питань інклюзивної освіти. Це допомагає не лише працівникам дошкільного закладу, але і батькам отримати відповіді на запитання щодо впровадження інклюзивної освіти в дошкільні заклади.

Впровадження інклюзивної освіти в закладі дошкільної освіти грунтується на нормативно - правовій базі:

 • Закон України «Про дошкільну освіту» ч. ІІІ ст. 12;
 • Лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-539 від 08.08.2013 року «Про організаційно - методичні засади забезпечення права на освіту дітям з особливими освітніми потребами»;
 • Наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 06.02.2015р. № 104/52 «Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах»;
 • Інструктивно - методичні рекомендації щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах (Додаток 1 до листа МОН від 13.11.2018р. № 1/9 - 691);
 • Наказ Міністерства освіти у науки України від 08.06.2018р. № 609. «Примірне положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитину з особливими освітніми потребами з закладі загальної середньої та дошкільної освіти»;
 • Наказ департаменту освіти та гуманітарної політики «Про організацію інклюзивної освіти у дошкільних навчальних закладах міста» № 546 від 10.11.2015р.;
 • наказ по дошкільному навчальному закладу «Про відкриття інклюзивної групи» № 147 від 9 грудня 2015 року.

Для забезпечення психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами в закладі створена Команда фахівців, до складу якої входять вихователь-методист, практичний психолог, учитель-логопед, вихователі інклюзивних груп, асистенти вихователів. До роботи Команди супроводу залучаються сестри медичні старші, інструктор фізкультури, музичні керівники.

Завдання Команди супроводу полягає у психолого-педагогічному вивчені розвитку дитини з особливими освітніми потребами, розробці та впровадженні в роботу індивідуальних програм розвитку, проведенні просвітницької роботи серед батьків усіх дітей дошкільного закладу щодо спільного перебування їхніх дітей з дітьми з особливостями психофізичного розвитку, наданні консультацій вихователям груп дітей загального розвитку. А також команда супроводу забезпечує консолідацію зусиль, спрямованих на захист прав та інтересів категорії дітей з особливостями психофізичного розвитку та створення єдиного позитивного громадського простору життя.

Відповідно до висновку та рекомендацій ресурсно-інклюзивного центру, командою супроводу розробляються індивідуальні програми розвитку для дітей з особливим освітніми потребами. які корегувались протягом навчального року з врахуванням позитивних зрушень в розвитку дітей щоквартально.

Основна увага педагогів інклюзивних груп зосереджена на соціалізації дітей з особливостями психофізичного розвитку. Формування соціальної адаптації у дітей з особливими потребами відбувається як на спеціальних заняттях, так і під час гри і спеціально організованої вільної діяльності, при виконанні режимних моментів.

Трирічний досвід роботи інклюзивних груп переконує, що в інклюзивному середовищі діти з особливими освітніми потребами отримують більше можливостей для соціальної взаємодії зі своїми однолітками. Працівники інклюзивних груп цілеспрямовано сприяють спілкуванню і взаємодії між дітьми, застосовуючи для цього різні способи. Педагоги всіляко підтримують дітей, яким подобається чогось навчати своїх товаришів, допомагати їм. Дорослі пропонують дітям види діяльності, які передбачають взаємодію і взаємозалежність, що сприяє встановленню між ними дружніх стосунків. Заохочують дітей обирати не лише вид діяльності, а й товариша, з яким її здійснюватимуть.

Спільна діяльність дітей допомагає педагогам краще усвідомити ефективність певних освітніх технологій, визначити сильні сторони та специфічні потреби кожної дитини.

Освітній процес в даних групах здійснюється на основі застосування особистісно - орієнтованих методів навчання з урахуванням індивідуальних особливостей навчально - пізнавальної діяльності особливих дітей.

Освітній процес для дітей з особливими потребами комплексно поєднаний з корекційно-розвитковою роботою, яку здійснювали практичний психолог, асистенти вихователя, вихователі, і частково учитель - логопед.

На сьогодні дошкільний заклад забезпечує інклюзивне навчання як систему освітніх послуг, зокрема:

 • Адаптує навчальні програми та плани, навколишнє середовище, методи та форми навчання для дітей з особливими освітніми потребами;
 • Створює позитивний мікроклімат;
 • Співпрацює з фахівцями для надання спеціальних послуг відповідно до різних освітніх потреб.

Головним аспектом активного професійного вдосконалення педагогів інклюзивних груп залишається самоосвіта. Вихователі та асистенти вихователів підвищують свій фаховий рівень, працюючи з методичною літературою щодо організації роботи інклюзивних груп, вивчають педагогічний досвід, спеціальні методики для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.

Педагоги груп з інклюзивною формою навчання проводять планомірну роботу щодо впровадження передових педагогічних технологій для підвищення ефективності роботи з особливими дітьми. В своїй роботі використовують наступні технології та методики:

 • Методики логіко - математичного розвитку Дьєнеша та Кьюізенера;
 • Нумікон;
 • Методика раннього розвитку Глена Домана;
 • Методика «Persona Dolls».

В травні 2019 року асистент вихователя Осейко Ю.В. брала участь у роботі обласного тренінгу «Формування навичок безпечної поведінки дітей з особливими освітніми потребами», що проходив на базі Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників (ЧОІПОПП).

Навчально - дидактична база інклюзивних груп систематично протягом року поповнювалась розвиваючими іграми для роботи в дошкільнятами, в тому числі з дітьми з особливими освітніми потребами. В групі № 8 облаштовано окреме приміщення для організації індивідуальної роботи з особливими дітьми. Предметно-ігрове середовище обох груп адаптовано до потреб дітей з особливостями психофізичного розвитку.

Досвід успішного перебування дітей з ООП в інклюзивній групі є добрим підґрунтям для подальшого освітнього залучення особливих дітей та підвищення їх кваліфікації протягом усього життя.

Базовим компонентом дошкільної освіти передбачено визначення змісту дошкільної освіти через інваріантну і варіативну складові. Інваріантна складова є обовʼязковою для реалізації в умовах різних форм здобуття дошкільної освіти. Варіативна складова містить додатковий зміст освітніх послуг, засвоєння якого всіма дітьми не є обов’язковим. Варіативну частину складають освітні лінії «Компʼютерна грамота», «Іноземна мова», «Хореографія», «Шахи».

В нашому дошкільному закладі на вирішення завдань всіх освітніх ліній варіативної частини Базового компонента організована робота гуртків: «Компʼютерними сходинками» (керівник Голубова Ж.М.), «Шахова школа» (керівник Яворська Л.С.), вокальний гурток (керівник Скакодуб Л.І.), хореографічний гурток «Грація» (керівник Мировицька О.В.).

Протягом року педагогічний колектив дошкільного закладу брав участь в різноманітних міських заходах:

 • До Дня міста (вересень 2018р.)
 • Конкурс витинанок (грудень 2018р.)
 • Виготовлення ялинкових прикрас для міської ялинки (грудень 2018р.)

Значна робота проводилась дошкільним закладом щодо організації та проведенню заходів, відповідно перспективного плану методичної роботи міського методичного кабінету з педагогічними кадрами міста:

 • В листопаді 2018 року для практичних психологів міста було проведено відкритий перегляд роботи Косаренко О.В. щодо організації роботи з дітьми та педагогічними працівниками в умовах інклюзивного навчання:

  • Розвиваюче заняття на сенсомоторний розвиток «Фантастичні пригоди» (інклюзивна група № 8);
  • Тренінг для вихователів «Підвищення продуктивної взаємодії педагогів з дітьми з особливими освітніми потребами в сучасних умовах».
 • В березні 2019р. брали участь у міській виставці педагогічних технологій «Зернини досвіду - 2019», на якій був представлений посібники:

  • «Впровадження технології QR - кодування в роботі дошкільного навчального закладу» вихователя Жук Г.Б.;
  • Збірка авторських віршів вихователя Короп Т.І. «Для моїх малят: дівчаток і хлопʼят»;
  • «Реалізація педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами в закладі дошкільної освіти» асистента вихователя Осейко Ю.В.;
  • «Особистісно-орієнтована діяльність практичного психолога з дітьми із синдромом Дауна в інклюзивному просторі» практичного психолога Косаренко О.В..

  Три останні роботи були високо оцінені та відібрані для обласної виставки «Освіта Черкащини».

 • В травні 2019 року на базі дошкільного закладу проводився семінар для вихователів-методисті міста «Сучасний вихователь як креативна особистість».

На виконання статті 19 Закону України «Про дошкільну освіту», відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000р. № 646 «Про затвердження інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», на виконання наказу Міністерства освіти і науки України «Про організацію обліку дітей дошкільного віку» (лист МОН України № 1/9 - 263 від 07.05.2007р.) на виконання наказу департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради «Про проведення обліку дітей дошкільного віку», з метою забезпечення організації та проведення обліку дітей дошкільного віку, дотримання конституційних вимог щодо охоплення їх навчанням в дошкільних закладах освіти м.Черкаси, створення належних умов для здобуття громадянами дошкільної освіти у нашому дошкільному закладі, створена робоча група для організації обліку дітей від народження до шести років, які проживають на території мікрорайону, який обслуговує дошкільний навчальний заклад № 60. Таким чином, педагогічним колективом закладу було складено банк даних дітей, які не відвідують дошкільні заклади, та проведено моніторинг результативності охоплення дошкільної освітою дітей цієї категорії . Виявилося, що майже 100% дітей, яким виповнилося 5 років, дошкільні навчальні заклади відвідують.

Важливим питанням щодо розвитку дітей є створення розвивального предметно - ігрового середовища, яке оточує дитину і спонукає до активної діяльності в різних сферах. Предметно-ігрове середовище дошкільного закладу поповнюється і поновлюється значною мірою завдяки батькам.

Значна увага приділялась питанню зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази дошкільного закладу. Протягом 2018 - 2019 н.р. виконаний певний обсяг ремонтних робіт та проведено придбання за кошти з міського бюджету по КЕКВ 2210 та КЕКВ 2240, а саме:

КЕКВ 2210 (придбання):

 1. Миючі засоби - 22580,52 грн.
 2. Папір туалетний - 3000 грн.
 3. Серветки паперові - 1794 грн.
 4. Лампи світлодіодні - 1186,50 грн.
 5. Фарба - 1806,40 грн.
 6. Бланки «Меню» - 430,86 грн.
 7. Папір А4 - 2250 грн.
 8. Змішувачі - 5180 грн.
 9. Рукава пожежні зі стволом - 1486 грн.
 10. Спецодяг для кухонних працівників - 1120 грн.
 11. Шпалери, клей - 13190 грн.
 12. Тюль - 4000 грн.
 13. Килим - 4000 грн.

Всього на суму: 62024,28 грн.

КЕКВ 2240 - виконання ремонтних робіт та повірок:

 1. Виготовлення технічного паспорта ДНЗ - 5567,41 грн.
 2. Повірка лічильника тепла та монометрів - 3980 грн.
 3. Ремонт пральної машини - 950 грн.
 4. Повірка та розпломбування лічильників, а також встановлення нового електролічильника - 4451 грн.
 5. Перевірка опору заземлення - 737 грн.
 6. Технічне обслуговування вогнегасників - 1068 грн.
 7. Повірка лічильників води - 1540 грн.
 8. Повірка вагів - 693 грн.
 9. Вивіз сміття - 1525,40 грн.
 10. Поточний ремонт приміщень (санвузла при логопункті) - 27073,65 грн.

Всього на суму: 47586,48 грн.

Використання коштів із бюджету Програми розвитку міста за 2018 рік:

 1. Капітальний ремонт вікон - 499000 грн.

На кошти з міського бюджету. Для потреб дошкільного закладу міською радою придбано:

 1. Ножі кухонні для харчоблоку - 3380 грн.
 2. Ваги для зважування сирої продукції - 1300 грн.
 3. Каструля алюмінієва - 3773 грн.
 4. Ваги медичні - 270 грн.
 5. Мішок АМБУ - 450 грн.
 6. Бандаж дитячий - 680 грн.
 7. Лампа опромінювач 1 шт. -
 8. Тонометр 1 шт. -
 9. Термометр лазерний - 700 грн.
 10. Іграшки (ляльки, набір інструментів) - 1300 грн.
 11. Секундомір - 1150 грн.
 12. Годинник - 2900 грн.
 13. Гірлянди новорічні - 1914,28 грн.
 14. Горщики дитячі - 3731 грн.
 15. Пісок - 3773 грн.

Всього: 22117 грн.

Благодійна допомога батьків у вигляді матеріальних цінностей.

Придбано:

 1. Лінолеум в групи № 1, 6, 8, 9 на суму 30283 грн.

  • Група № 1 (в спальню) - 6130 грн.
  • Група № 6 (в спальню) - 6500 грн.
  • Група № 8 (групове приміщення) - 9000 грн.
  • Група № 9 (групове приміщення) - 8653 грн.
 2. Меблі в групи № 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 на суму 15643 грн.

  • Група № 3 - стіл письмовий - 1800 грн.
  • Група № 4 - кухонні меблі - 6600 грн.
  • Група № 5 ігровий модуль «Перукарня» - 1685 грн.
  • Група № 7 - шафа для одягу - 2150 грн.
  • Група № 8 - ігровий модуль «Магазин» - 1535 грн.
  • Група № 9 - меблева фурнітура - 723 грн.
  • Група № 10 - столи дитячі - 7300 грн.
  • Група № 11 - стілець - 450 грн.
 3. Посуд в групи № 1, 7, 8, 9 на суму 2449 грн.

  • Група № 1 - чайник - 177 грн.
  • Група № 6 - чайник - 325 грн.
  • Група № 7 - каструля - 235 грн.
  • Група № 8 - каструля, чайник - 662 грн.
  • Група № 9 - посуд столовий - 350 грн.
 4. Ремонт санвузла групи № 2 на суму 8052 грн.

  • Керамічна плитка - 3243 грн.
  • Шпалери 796 грн.
  • Умивальники - 1110 грн.
  • Піддон кутовий - 785 грн.
  • Змішувач води - 1278 грн.
  • Труби водопровідні - 840 грн.
 5. Ремонт буфетної кімнати в групі № 4 на суму 9922 грн.

  • Керамічна плитка - 2125 грн.
  • Кухонна мийка - 1197 грн.
  • Кухонні меблі - 6600 грн.
 6. Сантехнічне обладнання в групи № 6, 8, 11 на суму 1054 грн.

  • Група № 6:

   • Ремкомплект змивного бачка - 140 грн.
   • Змішувачі води - 304 грн.
  • Група № 8 - змішувач - 260 грн.
  • Група № 11 - ремонт сантехніки - 350 грн.
 7. Килимове покриття в групу № 3 - 4400 грн.
 8. Мʼякий інвентар в групи № 5, 7, 11 на суму 10116 грн.

  • Група № 5 - тюль - 3087 грн.
  • Група № 7 - покривала для ліжок - 3125 грн.
  • Група № 11:

   • постільна білизна - 2298 грн.
   • тюль в спальню - 1606 грн.
 9. Іграшки в групи № 1, 5, 7 на суму 2230 грн.

  • Група № 1 - 1084 грн.
  • Група № 5 - 752 грн.
  • Група № 7 - 394 грн.

Всього на суму: 84149 грн.

За спонсорську допомогу придбано:

 1. Книги та журнали облікової документації - 612 грн.
 2. Канцтовари - 3316,35 грн.
 3. Послуги поліграфії - 276 грн.
 4. Методична література - 317 грн.
 5. Підписка на фахові видання - 2478,74 грн.
 6. Обслуговування копіровальної техніки - 992 грн.
 7. Оплата сайта - 950 грн.
 8. Сантехнічне обладнання - 4201 грн.
 9. Меблі - 2450 грн.

Всього: 15592,74 грн.

Довожу до вашого відома, що за 2018 рік отримано фінансування по загальному фонду із міського бюджету 6340597 грн. із яких витрачено:

 • На зарплату працівників - 3704522 грн.
 • Оплату комунальних послуг і енергоносіїв - 897800 грн.
 • Медикаменти - 362 грн.
 • На придбання по коду 2210 - 62024 грн.
 • На ремонтні роботи по коду 2240 - 47586 грн.
 • На капітальні ремонти по програмі розвитку міста - 499000 грн.

Інформацію про усі фінансово-господарські розрахунки ви можете отримати в бухгалтерії та у матеріально-відповідальних осіб дошкільного начального закладу.

Харчування та медичне обслуговування дітей.

Одним із основних питань є правильна організація харчування дітей та їх медичне обслуговування. Намагаємось враховувати всі сторони дитячого харчування - виконання норм життєво-необхідних складових: білки, жири, вуглеводи, вітаміни. Шляхом надання заявок на базу, отримуємо продукти відповідно складеного перспективного меню. Старшою медичною сестрою ведеться картотека страв.

Змін у вартості харчування протягом року не було. Показники виконання норм харчування у порівнянні з минулим роком зменшилося і становить 57% у звʼязку з недостатністю фінансування.

Протягом року використовувалось єдине для всіх дошкільних навчальних закладів міста перспективне меню.

Аналіз антропометрії, яка проводиться 1 раз на квартал свідчить про те, що діти набирають ваги, ростуть відповідно до норм. В наявності вся необхідна документація по організації харчування дітей в дошкільному закладі, дотримання вимог якої є обов’язковим для працівників, відповідальних за харчування дітей в ДНЗ.

Адміністрація та колектив дошкільного закладу постійну увагу приділяє питанням охорони дитинства, техніки безпеки, протипожежної безпеки. В наявності посадові та робочі інструкції для всіх категорій працівників, інструкції з охорони праці, з пожежної безпеки, з надання першої медичної допомоги. Систематично (1 раз на півроку) проводяться інструктажі з працівниками дошкільної установи. Відповідальні за проведення інструктажів:

 • З педпрацівниками - вихователь-методист Зобенько О.О.;
 • З техперсоналом - завідуюча господарством Юсібова І.О.

Оформлена вся необхідна нормативна документація з питань охорони праці та техніки безпеки.

Протягом року педагогічні працівники використовують у своїй роботі з дітьми інтегрований курс програми "Основи безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку", який включає питання особистої безпеки, захисту життя на норм поведінки у надзвичайних ситуаціях. Підсумком цієї роботи був "Тиждень безпеки дитини", протягом якого проводились різні форми роботи з дошкільнятами: лялькова вистава, театралізоване дійство, фізкультурні розваги, тематичні заняття, ігри, вікторини. В останній день Тижня безпеки дитини було проведено обʼєктове тренування, під час якого працівники дошкільного закладу та діти відпрацьовували евакуацію з приміщення дошкільного закладу.

З боку адміністрації систематично ведеться контроль за безпечним станом приміщення та ділянки дошкільного закладу, за виконанням працівниками ДНЗ вимог відповідних інструкцій. Двічі на рік (вересень, травень) проводиться обстеження обладнання групових приміщень, спортивного залу, спортивного та ігрових майданчиків на міцність, про що складаються відповідні акти.

Адміністрація та колектив дошкільного закладу протягом року співпрацювали в тісній співдружності з батьківською громадськістю, піклувальною радою, громадськими організаціями.

В кінці звіту хочу висловити велику подяку батькам за активну участь в житті дошкільного закладу, спільну працю, взаєморозуміння, підтримку в організації навчально-виховного процесу та створення комфортних умов для перебування дітей в ДНЗ.